Обавештење о статусу клубова који нису измирили своје обавезе према ПСЦС

feb 16 2016

На основу члана бр.42 и члана бр. 20 Статута ПСЦС који гласи:

Управни одбор доноси одлуке о престанку својства члана Савеза када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у члансво Савеза,или уколико члан не плати чланарину упркос писменој опомени.

На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Савеза,члан савеза може поднети жалбу Скупштини Савеза .Одлука Скупштине по жалби је коначна.

Бивши чланови који су изгубили својство члана Савеза због неплаћене чланарине ,Управни одбор може поново примити у чланство уколико плате заосталу чланарину“

Скупштина ПСЦС на редовној седници одржаној 25.10.2015 у Јагодини донела је одлуку да се још једном упути обавештење клубовима дужницима и да им се да рок да до 31.12.2015 године измире своје обавезе према ПСЦС.

У складу са одлуком Скупштине ПСЦС клубови дужници су обавештени путем електронске и редовне поште.

Клубови који нису испоштовали статутарну обавезу и одлуку Скупштине ПСЦС да до 31.12.2015 године поред више опомена послатих путем мејлова , послатих рачуна путем поште  и поред тога  нису  измирили своје обавезе према ПСЦС  закључно са 16.02.2016  немају право наступа на такмичењима у организацији ПСЦС све док не измире своје обавезе према ПСЦС:

Рб.

Назив клуба

Износ дуговања у динарима према ПСЦС

1.

Пливачки клуб“Јагодина 2000“ Јагодина

11.800,00

2.

Пливачки клуб“Ужице“ Ужице

9.000,00

3.

Пливачки клуб“Стари град“ Јагодина

3.000,00

4.

Пливачки клуб“Борац“ Чачак

28.800,00

5.

Пливачки клуб“Делфин 2007“Нови Пазар

6.000,00